1. Zakres zastosowania polityki prywatności i klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

1.1. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do sklepu internetowego www.modelerolnicze.pl. W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie ze Sklepu.

1.2. Serwis prowadzony jest przez firmę Boomgaarden Medien Sp. z o.o. z siedzibą w Ruszkowie Drugim, ul. Wesoła 52, 62-604 Kościelec zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań, pod numerem KRS: 0000138051, NIP: 666-17-26-346, REGON: 310339589.

1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wymienione powyżej i prowadzone przez Boomgaarden Medien Sp. z o.o., nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

2. Dane osobowe

2.1. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych.

2.2. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

2.3. Jeżeli Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zbiera przy użyciu Serwisów dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika, Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zwraca się o wyrażenie takiej zgody.

2.4. Administratorem danych osobowych zbieranych w w/w Serwisach jest Boomgaarden Medien Sp. z o.o.

2.5. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e‑mail, numer telefonu.

2.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Boomgaarden Medien Sp. z o.o. drogą mailową na adres: [email protected], [email protected] lub telefoniczną pod numerem + 48 63 261 60 83.

2.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

2.8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowych

 

3. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 3.1   Administratorem Danych Osobowych jest „BOOMGAARDEN MEDIEN” sp. z o.o. Dane kontaktowe ul. Wesoła 52, Ruszków Drugi, 62–604 Kościelec, e-mail: [email protected]. Dane kontaktowe powołanego Inspektora Danych Osobowych:

e-mail: [email protected], tel.: 63-261-60-83.

3.2   Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.

3.3   Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach dostępu do danych osobowych, w tym m.in. o prawie dostępu, w tym prawie do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawie do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawie do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym; prawie do ograniczenia przetwarzania. Powyżej wskazane żądania klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.

3.4   W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem Zleceniodawcy, administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania Zleceniodawcy są ewidentnie nieuzasadnione lub  nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

4. Newsletter

4.1. Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość otrzymywania Newslettera.

4.2. Otrzymywanie Newslettera jest możliwe po uprzednim podaniu przez użytkownika adresu e‑mail i wybraniu opcji Zapisz na stronie Serwisu, wyrażeniu zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe oraz potwierdzeniu subskrypcji drogą e‑mailową.

4.3. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. W celu rezygnacji użytkownik powinien przekazać Boomgaarden Medien Sp. z o.o. informację o rezygnacji za pomocą emaila: [email protected].

5. Cookies

5.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

5.2. Cookie („Ciasteczko”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer Boomgaarden Medien Sp. z o.o. na komputerze użytkownika. Informację tę serwer Boomgaarden Medien Sp. z o.o. odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisami z tego komputera.

5.3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.

6. Zmiany polityki prywatności

6.1. Boomgaarden Medien Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisów, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisów. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisów mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.